Google Translate

Gefeminiseerde Zaden

Gefeminiseerde zaden hebben diverse voordelen ten opzicht van reguliere zaden: 

1. Ten eerste zijn zowat alle nakomelingen vrouwelijke planten. Dit is een geweldig voordeel voor zowel de teelt onder kunstlicht, in de kas en in de volle grond.

2. In de tweede plaats is de gefeminiseerde variëteit uniformer (homogener) dan de oorspronkelijk reguliere variëteit. Een vrouwelijke kloon wordt geselecteerd. Een geselecteerde vrouwelijke kloon laten we stuifmeel produceren (feminiseringsproces). Eenzelfde vrouwelijke kloon bestuiven we met dit stuifmeel. Er heeft dan zelfbestuiving plaatsgevonden, waarbij de eicel en het stuifmeel genetisch identiek zijn. Uit de zaden groeien daarom grotendeels identieke nakomelingen, het is een homogene generatie.

3. De kwaliteit (smaak, aroma, potentie) van marihuana uit gefeminiseerde zaden is in doorsnee beter dan de kwaliteit van marihuana uit de gemiddelde zaadplant (zie boven). De kwaliteit van de marihuana uit gefeminiseerde zaden is ook beter dan de kwaliteit van marihuana geproduceerd door klonen. Klonen zijn volwassen planten, die dwerggroei vertonen en derhalve de groeikracht van jonge zaadplanten missen. Het gemis aan deze groeipotentie is ook te merken aan de kwaliteit (THC - gehalte en smaak) van de oogst. Hoe ouder klonen zijn, hoe zwakker ze worden.

Voor de productie van onze (huismerk)gefeminiseerde zaden, starten we met geselecteerde vrouwelijke klonen (stekken) van onze Cannabisvariëteiten.
Onder normale groeicondities verschijnen in deze vrouwelijke stekken geen mannelijke bloeiwijzen. Met de door ons ontwikkelde methode zijn we in staat om deze vrouwelijke klonen, aan te zetten tot uitbundige productie van mannelijke bloeiwijzen. Het geproduceerde stuifmeel gebruiken we voor de productie van onze "gefeminiseerde zaden".

deHeksenketel.com Sluis neemt geen verantwoordelijkheid voor het verkregen percentage vrouwelijke planten, gekweekt uit onze "gefeminiseerde zaden", omdat dit percentage ondermeer afhankelijk is van de door de consument gebruikte kweektechnieken.

"Gefeminiseerde" en "Reguliere" Zaadcollectie

Wij verkopen onze meeste variëteiten in de gefeminiseerde en reguliere vorm. Wij verkopen onze zaden in zakjes van 5 of 10 zaden (Grotere hoeveelheden nodig?? Laat een prijs op maat berekenen)


 

Feminised seeds have several advantages in compairison with regular seeds: 

1. First of all, all descendants come from female plant. This is a terrific advantage for both the cultivation under artificial light, in the grow fund and in the open soil.

2. In the Second place the feminised variety are more uniform (more homogeneous) than the initially regular variety. A female clone is selected. A selected female clone lets produce we pollen grains (feminisation process). We pollinate the same female clone with this pollen grains. Self-pollination have then taken place, where the egg cell and pollen are genetically identical. From seeds grow for this reason mainly identical descendants, it are a homogeneous generation.

3. The quality (taste, aroma, potential) of marihuana from feminised seeds are in average better than the quality of marihuana from the average seed plant (to see above). The quality of the marihuana from gefeminiseerde seeds also improves then the quality of marihuana has been produced by clones. Clones are adult plants, which show dwarf increase and therefore the increase strength of young seed plants missing. The lack to this increase potential is see also to the quality (THC - quality and taste) of the harvest. How clone parent be, how weaker they become.

For the production of our (house mark) feminised seeds, we start seeds with selected female clones (slip) of our cannabis varieties.
Under normal increase conditions appear in these female slip no male flowering we zen. With by our developed method we are able these female incite clones, to exuberant production of male flowering we zen. Produced pollen grains to use we for the production of our feminised seeds.

deHeksenketel.com Sluis takes no responsibility for the obtained percentage female plants, grown from our gefeminiseerde seeds, because this percentage is among others dependant on the kweektechnieken used by the consumer.


"Feminised" and "Regular" Seedcollection
We sell our most of varieties in the feminised and regular form. We sell our seeds in small pockets of 5 or 10 seeds 
(Need big amounts? Ask for a special prices!!)Les graines Feminised ont plusieurs avantages dans le compairison avec les graines régulières : 
 

1. Tout d'abord, tous les descendants viennent de l'usine femelle. C'est un avantage terrible pour tous les deux la culture sous la lumière artificielle, dans les fonds de développer et dans le sol ouvert.


2. Deuxièmement la variété feminised sont plus d'uniforme (plus homogène) que la variété au commencement régulière. Un clone femelle est choisi. Un clone femelle choisi laisse le produit nous des grains de pollen (processus de féminisation). Nous pollinisons le même clone femelle avec des grains de ce pollen. Le Self-pollination ont alors eu lieu, où la cellule et le pollen d'oeufs sont génétiquement identiques. Des graines se développer pour cette raison les descendants identiques principalement, il sont une génération homogène.

3. La qualité (goût, arome, potentiel) de la marijuana des graines feminised sont dans meilleur moyen que la qualité de la marijuana de l'usine de graine moyenne (pour voir ci-dessus). La qualité de la marijuana des graines de gefeminiseerde améliore également alors la qualité de la marijuana a été produite par des clones. Les clones sont des usines adultes, qui montrent l'augmentation naine et donc la puissance d'augmentation de jeune manquer d'usines de graine. Le manque à ce potentiel d'augmentation est voient également à la qualité (THC - qualité et goût) de la moisson. Comment le parent de clone soit, comme ils plus faibles deviennent.
 

Pour la production de nos (marque de maison) graines feminised, nous commençons des graines avec les clones femelles choisis (glissade) de nos variétés de cannabis.
Sous l'augmentation normale les conditions semblent dans les ces glissade femelle aucune masculine floraison nous zen. Avec par notre méthode développée nous sommes des ces capables femelle incitons des clones, à la production exubérante masculine de la floraison nous zen. Grains produits de pollen pour nous employer pour la production de nos graines feminised.

deHeksenketel.com Sluis ne prend aucune responsabilité des usines femelles obtenues de pourcentage, développée de nos graines de gefeminiseerde, parce que ce pourcentage dépend notamment du kweektechnieken employé par le consommateur.

Collection de graines "Feminised" et "Régulier"
Nous vendons nos la plupart de variétés sous la forme feminised et régulière. Nous vendons nos graines dans de petites poches de 5 ou 10 graines 
(le besoin de grands montants ? Demander les prix spéciaux ! !)

Er zijn geen producten in deze categorie.
© De Heksenketel B.V. - Sluis, The Netherlands 2019. All rights reserved.